Vyjádření hnutí ANO Hlinsko ke schválené koupi pozemku

Dne 28.12.2015 byla Zastupitelstvem města Hlinska schválena koupě pozemku v areálu bývalého podniku ETA.

Parcela o rozloze cca 10 000 m2 je obklopena pozemky ve vlastnictví jiného subjektu, bohužel bez přímého napojení na veřejnou komunikaci a stejně tak i inženýrské sítě bude nutno vést přes sousední pozemky jiného vlastníka. Pan starosta Krčil podle svých slov na přípravě koupě tohoto pozemku pracoval přibližně půl roku a má ústní příslib vlastníka o budoucím prodeji pozemku, který odděluje koupený pozemek od komunikace za cenu za 1 m2 nižší než je cena pozemku a ústní souhlas s vybudováním inženýrských sítí, které by vedly ke kupovanému pozemku.

Hnutí ANO Hlinsko se rozhodně nezříká svého slibu z volebního programu, ve kterém vyjádřilo podporu vytváření nových pracovních míst, ale zastupitelé si jsou vědomi i své povinnosti být při výkonu své funkce nestranní, správně a kvalifikovaně rozhodovat se znalostí věci a s péčí řádného hospodáře.

V tomto konkrétním případě bez právního ošetření problému, tedy bez sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní s vlastníkem pozemku na oddělující pozemek od komunikace ke kupovanému pozemku a písemnému předběžnému souhlasu vlastníka okolních pozemků s vybudováním inženýrských sítí se naši zastupitelé nemohli řádně, správně a kvalifikovaně se znalostí věci rozhodnout a proto se zdrželi hlasování.

V případě právního ošetření věci viz výše, o které několikrát žádali jak na jednáních rady města, tak i zastupitelstva, by naši zastupitelé vyjádřili podporu koupi tohoto pozemku a do doby získání právních dokumentů k možné koupi pouze požadovali odložení schválení koupě. Pokud pan starosta uvádí, že na přípravě pracoval kolem půl roku, je dle našeho stanoviska toto dostatečně dlouhá doba k sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní a písemného předběžného souhlasu s vybudováním inženýrských sítí na pozemku jiného vlastníka k možnosti uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, což se ale nestalo.

V Hlinsku dne 30.12.2015
Místní organizace Politického hnutí ANO 2011 Hlinsko

1. 1. 2016