Reakce na odpověď starosty města Hlinska k otevřenému dopisu MO ANO 2011

V únorovém vydání Hlineckých novin vyšel otevřený dopis místní organizace hnutí ANO 2011 starostovi města, týkající se především letní a zimní údržby města. V tomtéž čísle Hlineckých novin byla otištěna reakce starosty města na tento dopis. Vzhledem k arogantnímu stylu této reakce a řadě polopravd, které tento příspěvek starosty města obsahuje, a vzhledem k tomu, že není mnoho možností jak se k tomu veřejně vyjádřit, jsem nucen to učinit touto cestou.

Nejprve 2 obecné poznámky:

  1. Na prvním jednání rady města byli členové rady tehdejší tajemnicí města upozorněni na zákonnou povinnost mlčenlivosti o záležitostech projednávaných radou města, dokud není záležitost uzavřena usnesením, které je veřejně přístupné. Znamená tedy vyjádření starosty „jistě vás vaši radní informovali“ nabádání členů rady k porušování zákona? Je pravda, že nám členové a sympatizanti hnutí vyčítají, že se stejně všechny podrobnosti o jednání rady dozví v neděli na fotbale.
  2. Jsem přesvědčen, a dotazy občanů města směřované na moji osobu mě v tom utvrzují, že právo na informace mají všichni občané města, nejen členové politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v radě města. A řadu informací, na které se hnutí ANO ptalo ve svém otevřeném dopise, neměli občané města šanci se dozvědět – např. o navýšení počtu pracovníků úseku údržby. Tuto informaci neobsahuje ani článek starosty ke schválenému rozpočtu z toho samého čísla Hlineckých novin, ani žádné usnesení Zastupitelstva nebo rady města před 23. lednem 2017, tedy více než týden poté, co byl otevřený dopis předán redakci Hlineckých novin, nebo o aktualizaci plánu zimní údržby jako úkolu pro odbor investic a městského majetku, což je stejný případ.

Nyní k jednotlivým bodům dopisu a reakce starosty:

  1. letní údržba města a údržba zeleně – na problémy s letní údržbou města radní za ANO upozorňovali v průběhu roku 2016 na jednání rady města několikrát, což lze dohledat v zápisech z jednání rady města, např. 31. 5. 2016, 13. 6., 27. 6., atd. Upozorňovali jsme zejména na to, že když sekání ploch prováděla externí firma ve 4 lidech, byly všechny plochy 1x za 3 týdny posekané a na veřejných plochách nebyla vysoká tráva, bohužel v loňském roce byla řada ploch za celé období od jara do podzimu posekána pouze 2x, na řadě ploch byla i půlmetrová tráva, chodníky a okraje silnic kolem obrubníků byly zarostlé vysokým plevelem.  K úklidu listí jenom jedno – informace, že úklid listí byl na konkrétní ploše proveden 2x je sice dobrá, nicméně realita je taková, že při napadnutí prvního sněhu na té zmiňované konkrétní ploše (u kanceláře HAM) byla 30 cm závěj neuklizeného spadaného listí.

    Ve své reakci píše p. starosta o navýšení počtu pracovníků úseku údržby. Avizované a schválené navýšení počtu pracovníků údržby města má za cíl řešit zejména úbytek pracovníků veřejně prospěšných prací, tzv. vestičkářů, protože v minulosti pracovalo pro město až 24 těchto pracovníků, z nichž drtivá většina byla schopna a ochotna pracovat.  Nyní díky stále se zpřísňujícím podmínkám Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadu práce počet těchto pracovníků stále klesá a bohužel klesá v řadě případů i jejich pracovní morálka.

  2. Co se týká zimní údržby a úklidu sněhu – výmluva na to, že musíme vycházet z kapacit, které mají k dispozici Technické služby, je zcela lichá. Město si objednává zimní údržbu u externí firmy a je pouze věcí této externí firmy, jak si dostatečné kapacity zajistí. Avšak největší nespokojenost u radních za ANO nezpůsobily komunikace a chodníky uklízené Technickými službami, ale celá koncepce zimní údržby. Plán zimní údržby se řídí nařízením města z roku 2009, od té doby však došlo k řadě změn, na které se mělo reagovat změnou tohoto plánu údržby. Přibyly nové chodníky, rekonstruovaly se některé ulice a chodníky, výrazně ubylo pracovníků veřejně prospěšných prací. Bohužel, odpovědní pracovníci odboru investic městského majetku na tyto skutečnosti nezareagovali včas a aktualizace plánu zimní údržby města jako úkol pro odbor investic byla přijata usnesením rady města 23. 1. 2017, tedy až více než týden poté, co byl předán otevřený dopis hnutí ANO redakci Hlineckých novin, a to na základě návrhu usnesení a konkrétních připomínek radních za hnutí ANO.

    K letní a zimní údržbě mohu říci, že obě záležitosti mají společného jmenovatele, a to špatnou řídící práci vedení odboru investic a městského majetku. Práce tohoto odboru je druhou nejčastější záležitostí, kterou se rada města na svých jednáních zabývá.

Závěrem ještě k Hlineckým novinám. Kontaktoval jsem jednotlivé členy redakční rady a zjistil jsem, že redakční rada nikdy neřešila umístění jednotlivých článků a příspěvků ani styl prezentace reakce starosty města na ně, dokonce ani text reakce starosty na tyto články neměla k dispozici, neboť v době jednání redakční rady ještě nebyl tento text v redakci a byl dodáván vždy až na poslední chvíli před uzávěrkou.

K únorovému číslu s otevřeným dopisem hnutí ANO  členové redakční rady opět obdrželi pouze informaci, že v čísle vyjde otevřený dopis hnutí ANO a reakce starosty na tento dopis, text reakce starosty však nedostali, stejně jako neobdrželi konkrétní grafickou podobu a umístění obou příspěvků. Grafickou podobu Hlineckých novin sestavuje redakce Chrudimského deníku a podle informací, které jsem dostal od šéfredaktora Hlineckých novin, on do grafické podoby prakticky nezasahuje.

V Hlinsku dne 8. března 2017

Místní organizace Politického hnutí ANO 2011
Ing. Karel Hudec

10. 3. 2017