Reakce na článek obchodního ředitele společnosti SCOLAREST zveřejněný v Hlineckých novinách č. 7/2015

Hnutí ANO 2011 bylo nařčeno obchodním ředitelem společnosti SCOLAREST v minulém čísle Hlineckých novin z uvedení mylných informací ohledně školního stravování v Hlinsku. Chtěli jsme uvést tyto informace na pravou míru, ovšem redakční radou Hlineckých novin nám nebylo umožněno tyto informace v Hlineckých novinách publikovat z důvodu, aby z Hlineckých novin nevzniklo diskuzní fórum, což plně chápeme, a proto jsme nuceni informovat veřejnost touto cestou.

V příspěvku obchodního ředitele společnosti SCOLAREST zařízení školního stravování s.r.o. je uvedeno, že Hnutí ANO uvedlo ve svém článku řadu chybných informací. Na toto musíme reagovat. Všechny konkrétní číselné údaje jsou převzaty z účetnictví Města Hlinska. Čísla o počtu žáků, studentů a učitelů jsou převzata ze zpráv jednotlivých školských zařízení.

V příspěvku Ing. Čermáka jsou vyčísleny provozní náklady Scolarestu za období 1.9.2013 – 31.8.2014. Tato čísla však říkají pouze to, jaké náklady Scolarest vynaložil, neříkají však nic o účelnosti takto vynaložených nákladů. Navíc obdobnou strukturu nákladů mají všechny společnosti, podnikající v oboru veřejného stravování, nejen Scolarest v Hlinsku. Tyto náklady tvoří běžnou provozní režii. K dalším nákladům podniku veřejného stravování patří náklady na suroviny a měly by patřit (a ve většině případů patří) i náklady na energie (elektřina, plyn) a vodu. Proto nevidíme důvod, proč by podnikatelskému subjektu, jehož hlavním předmětem podnikání je školní stravování, mělo hradit tyto náklady město. To by pak mohl na městský úřad přijít každý provozovatel restaurace, každý automechanik či truhlář podnikající ve městě se žádostí, aby i za něho město platilo tyto položky. Jen za období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2014 zaplatilo město Hlinsko za vodu, elektřinu a plyn spotřebovaný Scolarestem více než 6,6 milionu korun a do konce června 2016, kdy končí smlouva mezi městem a Scolarestem, přesáhne tato částka pravděpodobně 8 milionů korun.

Jak jsme si ověřili v jiných městech, kde mají uzavřenou obdobnou smlouvu se Scolarestem, náklady na elektřinu, vodu a plyn obvykle hradí Scolarest, případně došlo k dohodě a nějakému kompromisu, kdy Scolarest hradí většinu těchto nákladů (např. Bystřice nad Pernštejnem).

Ing. Čermák uvádí, že není pravda, že město hradí přípravu jídel cizím lidem. Opět uvádíme konkrétní argumenty: město Hlinsko mělo v roce 2010 cca 1800 žáků, studentů a pedagogických pracovníků, tzn. že potřebovalo měsíčně cca 36 000 obědů (za předpokladu, že se všichni budou stravovat ve školní jídelně, což zdaleka není pravda). Smlouva však byla uzavřena na 66 000 jídel měsíčně, to je o 30 000 jídel více. Pokud by společnost Scolarest platila částku 5 Kč za jídlo při překročení 36 000 jídel měsíčně, znamenal by tento rozdíl 30 000 jídel přínos do městské pokladny až 1,5 milionu ročně, tzn. za 6 let fungování smlouvy až 9 milionů korun.

Je pravda, že Scolarest investoval před zahájením činnosti do vybavení kuchyně a školních jídelen částku 2,5 milionu Kč, ovšem při zdůvodnění uzavření smlouvy se Scolarestem byla minulým vedením města Hlinska uváděna nezbytná investice ve výši 50 milionů Kč (toto číslo lze najít i v zápisech z jednání zastupitelstva města Hlinska ze začátku roku 2010). Za 50 mil. se již nechá postavit zcela nová školní jídelna s kuchyní na zelené louce včetně kompletního vybavení.

Zůstává také otázkou, v jakém stavu bude tato 2,5 milionová investice po 6 letech provozu, kdy se vařilo podstatně více jídel, než byla potřeba hlineckých škol.

Na závěr bychom chtěli konstatovat, že záměrem článku nebylo poškodit společnost Scolarest, neboť ta se chovala podnikatelsky a tržně a dělala pouze to, co jí bylo minulým vedením města umožněno.

Místní organizace Hnutí ANO 2011 Hlinsko

23. 7. 2015