Jde o správné hospodaření s majetkem města Hlinska - klub POHODA a POHODA COOL?

Bývalé vedení města Hlinska uzavřelo dne 1. 11. 2010 Dohodu o partnerství a spolupráci občanským sdružením Médea, o.s., zastoupeným p. Hrabčukem, předsedou sdružení.

Touto Dohodou zapůjčil vlastník (město Hlinsko) do bezplatného užívání objekt v ulici Budovatelů 1229, Hlinsko v hodnotě dle přílohy Dohody 1 108 146 Kč (včetně vybavení)minigolfové hřiště v hodnotě 239 202 Kč, a zavázal se hradit energii, vodu a vytápění, pokud na to získá město grant nebo dotaci, a dále mzdy občanského sdružení při provozu tohoto školního klubu POHODA, pokud bude městu poskytnuta na provoz klubu dotace. Dále se město zavázalo usilovat o získání dotací a grantů na úhradu provozních nákladů klubu. Smlouva byla uzavřena do 31. 12. 2012.

Za město Hlinsko podával žádosti o dotace manažer krizového řízení a prevence kriminality p. Hrabčuk, který byl zároveň předsedou občanského sdružení Médea, o.s.

Za období 2010 – 2014 získalo město Hlinsko od Ministerstva vnitra ČR (MV) a Pardubického kraje následující dotace na vybavení a provoz klubů POHODA a POHODA COOL:

RokMVPardubický krajCelkem
2010  570 000  200 000  770 000
(z toho 200 000 na minigolfové hřiště, které prakticky není využívané)
2011     300 000  300 000
2012   793 000    793 000
(z toho na provoz POHODA + POHODA COOL 455 000)
2013   500 000    500 000
2014   200 000    200 000
(po oba roky výhradně na provoz POHODA + POHODA COOL)

* údaje jsou uvedeny v Kč

Podklady pro to, na co budou dotace čerpány, dával příslušnému odboru MěÚ manažer prevence kriminality města, tedy zároveň předseda občanského sdružení, které příslušné částky čerpalo. Je s podivem, že dotace určené na provoz klubu byly používány výhradně na mzdové a ostatní osobní náklady, zatímco energie, vytápění a vody hradilo po celou dobu město Hlinsko ve výši cca 250 000 Kč ročně. Ještě podivnější je, že částka dotace, pokud nebyla na mzdové náklady zcela vyčerpána, se v letech 2013 a 2014 vracela a nebyla použita alespoň částečně na úhradu energií.

Navíc období 1. 1. 2013 – 19. 8. 2014 nebylo toto kryto žádnou smlouvou mezi městem Hlinsko a občanským sdružením Médea, o.s.

Až dne 20.8.2014 byla uzavřena nová smlouva mezi městem Hlinsko a střediskem volného času POHODA a POHODA COOL, jako pobočnými spolky spolku (dříve občanského sdružení) Médea, o.s. se sídlem Budovatelů 1229, 53901 Hlinsko, a sice smlouva o výpůjčce. Touto smlouvou o výpůjčce půjčil vlastník (města Hlinsko) Středisku volného času POHODA a POHODA COOL:

  1. dvoupodlažní budovu čp 1229 v Hlinsku na st.parc. 1826 o výměře 328,62 m2 v I. nadzemním podlaží a ve II. nadzemním podlaží o výměře 164,88 m2,
  2. pozemk. parcelu 1879/5 o výměře 2000 m2 (zahrada s golfovým hřištěm).

Současně s touto nemovitostí půjčil vlastník dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle inventárního seznamu, který je přílohou této smlouvy. Jedná se o majetek v hodnotě 1 678 390 Kč plus vybavení minigolfového hřiště, což je 227 970 Kč, tedy celkem majetek v hodnotě 1 906 360 Kč. Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a smluvní vztah bylo možno vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě. Ve zcela smlouvě chybí ujednání, kdo bude hradit spotřebované energie, vodu a vytápění.

Kromě toho, přispívalo město Hlinsko na tuto činnost firmě MEDEA ročně formou grantu částku cca 60 000 až 80 000 Kč na pořádání tábora, kterého se zúčastní 28 dětí z Hlinska, 28 dětí z přilehlých obcí a 9 dětí rovněž z jiných obcí, a na pořádání víkendových pobytů pro děti údajně ze sociálně slabších rodin. Navíc poskytovalo město Hlinsko sdružení Médea vlastní dětský tábor zdarma včetně energií. Současně firma MEDEA žádá sponzorské dary, které pravidelně ročně dostává od firem podnikajících na území města Hlinska.

Městem nebylo nikdy zjišťováno, kolik dětí z Hlinska navštěvuje toto zařízení, jak často, neboť provoz zařízení je POHODA pro děti 7 – 15 let pondělí – pátek od 14 do 19 hodin a POHODA COOL úterý – sobota od 17 do 22 hodin.

Pro porovnání – město přispělo soukromému subjektu - občanskému sdružení Médea na provoz klubů POHODA a POHODA COOL a ostatní aktivity v roce 2013 částkou více než 900 000 Kč (z dotací MV, platbou energií, vody a topení, granty a příspěvky, odpuštěním pronájmů), zatímco vlastní příspěvková organizace zřízená městem – DDM  - kterou navštěvuje podstatně více dětí, dostala na svou činnost příspěvek v roce 2013 od města příspěvek na provoz 300.000,- Kč.

Místní organizace Hnutí ANO 2011 Hlinsko

23. 7. 2015