Jde o správné hospodaření s majetkem města Hlinska - Hračky?

Místní organizace Hnutí ANO v Hlinsku prostřednictvím svých zástupců v radě města se zabývala hospodařením města Hlinska s majetkem města v minulém funkčním období.

Do současné doby došlo k prověření níže uvedené uzavřené smlouvy mezi městem Hlinsko jako kupujícím a Ing. Františkem Kynclem, jako prodávajícím.

Dne 30.6.2014 uzavřelo město Hlinsko kupní smlouvu, jejímž předmětem je "sbírka dřevěných hraček", jejíž součástí jsou:

Kupní cena byla sjednána dohodou /bez znaleckého posudku/ ve výši 2 miliony Kč. Kupní cena dle této smlouvy má být uhrazena ve 4 splátkách po 500 tisících Kč ročně, když první splátka byla uhrazena v roce 2014 a další tři splátky mají být uhrazeny v letech 2015 až 2017, vždy do 31.3. příslušného roku.

Kupující město Hlinsko se podle článku IV. kupní smlouvy bod 4.3. zavázalo sbírku dřevěných hraček zpřístupnit veřejnosti v prostorách "muzea dřevěných hraček" se stálou expozicí v budově č.p.486 v Hlinsku /společenský dům/. Kupující se rovněž zavázal zřídit depozitář a technické zázemí sbírky dřevěných hraček v budově č.p. 341 /Multifunkční centrum/.

Vstupní náklady na vybavení expozice dřevěných hraček budou činit dle informace Dr. Křivanové, kterou podala na semináři Zastupitelstva města Hlinska dne 4.2.2015, 3 až 5 milionů Kč, přitom předpokládala, že na 80% z této částky obdrží dotaci a z rozpočtu města by se uhradilo 600 tisíc až 1 milion Kč.

Provozní náklady ročně na tuto expozici představují celkem cca 800 tisíc Kč, což zahrnuje dvě pracovní síly - mzdy včetně odvodů, tedy cca 450 tisíc Kč, náklady na elektřinu topení a vodu cca 250 tisíc Kč, náklady na údržbu a obměnu expozice cca 100 tisíc Kč. Dále si tato expozice vyžádá další vstupní náklady - propagace, brožury, vstupenky - minimálně 200 tisíc Kč.

Dle našich informací je expozice hraček umístěna ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde tuto expozici v roce 2014 navštívilo 4446 osob.

Dále konstatujeme, že hlinecký Betlém v roce 2014 navštívilo údajně 7000 návštěvníků a je otázkou, kolik z nich by si zakoupilo vstupenku do expozice hraček.

Zvažte sami, zda se jedná v tomto případě o hospodárné nakládání s majetkem města.

O dalších našich zjištěních při prověřování uzavřených smluv mezi bývalým vedením města Hlinsko a dalšími subjekty vás budeme informovat.

Místní organizace Hnutí ANO 2011 Hlinsko

23. 7. 2015